Publikace

Mendelova společnost pro včelařský výzkum bude postupně vydávat odborné publikace z oboru chovu včel. Budou to publikace z historie včelařství, tématicky zaměřené publikace a výstupy z našich konferencí, které pořádáme.


Ekologie chovu včel (2016)

Kniha je výborným počinem nadšenců pro propagaci znalostí apidologie v Česku i na Slovensku. V Evropě a Severní Americe došlo v posledních letech ke kritickým poklesům početnosti včelstev nejspíš v důsledku antropogenních faktorů, proto je dobré, že se člověk staví k ekologickým problémům čelem a začíná právě znalostmi, bez nichž tyto problémy řešit nelze. Vstupní kapitoly o opatovi a vědci Mendelovi a významu environmentální etiky považuji za naprosto klíčové k pochopení toho, co všechny dílčí „eko-včelařské“ problémy spojuje. Spojení historie s etickými postoji ve světle současných poznatků je tedy vhodnou syntézou, o niž předložená monografie zdařile usiluje. Kniha se dále zaobírá aktuálními otázkami v oblasti biologie a chovu včel, specifických účinků medu, morfologie pylových zrn, používání pesticidů a jejich vlivem na včely a rovněž výhodami a riziky používání geneticky modifikovaných plodin také ve vztahu ke včelám. Velmi čtivé jsou kapitoly o srovnávací bionomii bezžihadlých včel a čmeláků v porovnání se včelou medonosnou. Klíčový je ale vždy komplex, proto monografie pojednává i o ekologii krajiny jako celku a významu včel v ní zasazených. Nemohu jinak, než monografii doporučit všem nadšencům studia bohaté různorodosti přírody. Jsem přesvědčen o tom, že i zkušeným včelařům publikace přinese řadu nových a zajímavých informací. Kniha je dle mého názoru jedním z dokladů o tom, jak se v posledních desetiletích významně prohloubily znalosti v oboru apidologie.
(doc. Ing. Antonín Přidal, Ph.D.)

Publikaci vydalo nakladelství Pavel Mervart.

Obsah publikace, autoři jednotlivých kapitol

Úvod
1. Mendelův příspěvek k ekologii včel – Květoslav Čermák

2. Východiska pro ekologický chov včel
2.1 Environmentální kontexty ekologického chovu včel – Karel Sládek
2.2 Podmínky pro kulturní chov včel – Květoslav Čermák
2.3 Cesta Weaverových z Texasu k plně varroarezistentnímu kmeni včel – Daniel Weaver, Texas, USA

3. Včelí dílo jako místo ekologického života včel
3.1 Včelie dielo – dôležitý orgán včelstva – Martin Staroň
3.2 O velikosti včelích buněk – Erik Österlund, Švédsko
3.3 Enzým glukózo oxidáza – kľúčový faktor podmieňujúci antibakteriálne vlastnosti včelieho medu a jeho úloha v ochrane včelstva – Marcela Bučeková, Ivana Valachová, Juraj Majtán

4. Včelí pastva jako ekologická otázka
4.1 Pyl vybraných botanických druhů pod mikroskopem – Jan Havelka
4.2 Fakta a mýty o trnovníku akátu – Bronislav Gruna
4.3 Riziko používania pesticídov pre včely a ostatný užitočný hmyz – Tatiana Čermáková
4.4 Ekologie chovu včel a geneticky modifikované rostliny
4.4.1 Včely a geneticky modifikované plodiny – Zdeněk Opatrný
4.4. 2 Přírodu nelze uchopit a měnit podle lidské vůle – Vladimír Ptáček

5. Včely a ekologie krajiny
5.1 Vývoj české krajiny a českého včelařství – Karel Sládek
5.2 Souvislost mezi krajinou a včelařením a možnosti uplatnění medonosných druhů rostlin v krajině – Klára Nepustilová, Jozef Sedláček

6. Nejbližší příbuzní včely medonosné
6.1 Medonosky – málo známé exotické příbuzné včely medonosné – Jan Žďárek
6.2 Čmeláci – fascinující skupina mezi včelami – Vladimír Ptáček.


Včela chrudimská (2016)

Nevšedním způsobem pojatá publikace je zajímavým exkurzem do dob revolučních změn v chovu včel v 19. století skrze díla významného včelaře té doby Aloise Thumy.
Čtenáře seznámí s tehdejšími poznatky o životě včel a snahami včelařů o pokrok v metodách chovu. V každé ze sedmi kapitol jsou k porovnání uvedeny též informace o současné situaci českého včelařství. Tento citlivě předložený kontrast zvýrazňuje přínosnost poznání historických faktů pro včelaře současnosti. Dává možnost vžít se do dob našich dědů, kdy čas zdaleka neplynul tak rychle jako dnes a kdy naši předkové žili v úzkém každodenním svazku s přírodou. Význačných včelařů z té doby známe řadu.
Odkaz Aloise Thumy a poznání jeho přínosu pro včelařskou praxi i spolkovou včelařskou činnost rozhodně stojí za připomenutí.
Pěknou, příjemnou a kultivovanou češtinou je sepsal vysokoškolský učitel, teolog a včelař z Chrudimi Karel Sládek.

Publikaci vydalo nakladelství Pavel Mervart.

Ukázka ze str. 21, z úvodu původního díla A. Thumy (1901): „Zabýváť se včelař se včelami i v době klidu po klopotné práci denního života, a uvykne-li jednou této zábavě, odvykne znenáhla zhoubné hře v karty a pijáckému životu, kteréž často i jeho zdraví podrývá.“


Sborník konference Olomouc (2012)

Sborník přednášek vydaný ke konferenci v Olomouci v roce 2012

Věda a výzkum včelařské praxi

Ve spolupráci Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum a naší Mendelovy společnosti pro včelařský výzkum jsme uspořádali odbornou včelařskou konferenci pod názvem Věda a výzkum včelařské praxi. Konference se uskutečnila v areálu Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého, Šlechtitelů 11, Olomouc
Sborník je k dispozici ke stažení ve formátu pdf [4,95 MB]