Úvod

4. konference s ústředním mottem „Za zdravější včely“ se uskuteční v sobotu 22. října v prostorách Mendelova muzea Masarykovy univerzity,
Mendlovo náměstí 907/1a, Brno
Veškeré informace o konferenci, témata, profily přednášejících a registrační formulář naleznete pod odkazem v menu.


Včela chrudimská (2016)

Nevšedním způsobem pojatá publikace je zajímavým exkurzem do dob revolučních změn v chovu včel v 19. století skrze díla významného včelaře té doby Aloise Thumy.
Čtenáře seznámí s tehdejšími poznatky o životě včel a snahami včelařů o pokrok v metodách chovu. V každé ze sedmi kapitol jsou k porovnání uvedeny též informace o současné situaci českého včelařství. Tento citlivě předložený kontrast zvýrazňuje přínosnost poznání historických faktů pro včelaře současnosti. Dává možnost vžít se do dob našich dědů, kdy čas zdaleka neplynul tak rychle jako dnes a kdy naši předkové žili v úzkém každodenním svazku s přírodou. Význačných včelařů z té doby známe řadu.
Odkaz Aloise Thumy a poznání jeho přínosu pro včelařskou praxi i spolkovou včelařskou činnost rozhodně stojí za připomenutí.

Pěknou, příjemnou a kultivovanou češtinou je sepsal vysokoškolský učitel, teolog a včelař z Chrudimi Karel Sládek.
Publikaci vydalo nakladelství Pavel Mervart.

Ukázka se str. 21, z úvodu původního díla A. Thumy (1901): „Zabýváť se včelař se včelami i v době klidu po klopotné práci denního života, a uvykne-li jednou této zábavě, odvykne znenáhla zhoubné hře v karty a pijáckému životu, kteréž často i jeho zdraví podrývá.“


O naší společnosti

Mendelova společnost pro včelařský výzkum, o.s., se sídlem v Brně, sdružuje pracovníky univerzit, dalších institucí a pokrokové chovatele včel.

Motto:

„Skupinové rozhodování, ať u včel nebo u lidí, může být pohotovější než je jejich nejpohotovější jedinec.“
Thomas D. Seeley

Preambule ve stanovách společnosti:

Vědomi si kulturních, badatelských a včelařských tradic v českých zemích hlásíme se k odkazu Johanna Gregora Mendela, kněze a opata Augustiniánského kláštera na Starém Brně, objevitele podstaty dědičnosti a výtečného včelaře. Cítíme potřebu spojovat síly pokrokových včelařů, odborníků v oboru a předních institucí do svobodné, pokrokové včelařské platformy se zaměřením hlavně na výzkum, vývoj, šlechtění, vzdělávání a expertízy v oboru apidologie. Za účelem naplňování těchto cílů vzniklo občanské sdružení, jež ctí krédo „per scientiam ad sapientiam – skrze vědění k moudrosti“.

Zaměření činnosti

Společnost se chce podílet na rozvoji včelařství jako oboru,  zvl. v oblastech šlechtění, zootechniky a veterinární péče, zabezpečovat výzkumnou a expertní činnost v apidologii, vyvíjet nové metody, postupy, aplikace a produkty, vykonávat vzdělávací činnost v oboru apidologie.


Řešené projekty

Prioritou naší společnosti je od počátku hledání a ověřování alternativních metod chovu včel. Jde nám hlavně o minimalizaci používání léčiv proti parazitickému roztoči Varroa destructor s cílem jejich úplného vysazení.

V té souvislosti jsme započali práce na vyhledávání varroatolerantních včelstev v populaci včely medonosné na území ČR, jejich chov a selekci. Jde o mimořádně obtížný úkol, ale také velmi naléhavý! Obtížný je zvl. proto, že v naší populaci včely medonosné je málo genů podmiňujících varroatoleranci a pokud jsou, velmi nesnadno se chovateli dají najít a odhalit. Lze tedy říci, že projev těchto schopností včel je „zamaskovaný“ několika okolnostmi. Většina včelařské veřejnosti proto nevěří, že je možné najít a selektovat taková včelstva. Bohužel ani naše státní a výzkumné instituce dosud nepodporovaly snahy o šlechtění včel na varroatoleranci, ačkoliv je to jedna z priorit světového výzkumu.

Projekty na šlechtění varroatolerantních včel ve světě však běží a přinášejí i nepopiratelné výsledky. Inspirovali jsme se zahraničními úspěchy a skupina zájemců o hledání a selekci včel se schopnostmi odolávat varroóze se zorganizovala v Mendelově společnosti pro včelařský výzkum a v r. 2011 nastartovala vlastní projekt zvaný „Varroatolerantní včela“. Jsme v kontaktu s některými zahraničními pracovišti a odborníky (např. z USA, Švédska, Německa), jež se šlechtěním varroatolerantních včel zabývají, aplikujeme jejich poznatky a konzultujeme a porovnáváme je s našimi výsledky.

Protože si uvědomujeme, že získat plně varroatolerantní včely a zvl. rozšířit jejich vlastnosti do celé populace je dlouhodobá záležitost, omezování aplikace syntetických léčiv do včelstev řešíme cestou ověřování pro včelí produkty šetrnějších látek pro likvidaci roztoče Varroa destructor, zvl. kyseliny mravenčí a kyseliny šťavelové v různých aplikačních formách, a v kombinaci s vhodnými zootechnickými postupy.

Comments are closed.