Úvod

Ekologie a zdraví včel (2021)

„Aktuálně není ve včelařství naléhavějšího tématu, než je zdraví včel. Téma výsostně praktické a bytostně důležité. Hromadné kolapsy včelstev posledních let jsou toho více než reálným důkazem. Včely a jejich zdraví jsou již od počátku neodmyslitelně provázány s krajinou. Na otázky, jaký je jejich nynější stav, odpovídá fundovaně společná monografie odborníků Mendelovy společnosti pro včelařský výzkum a přizvaných zahraničních autorů.
Kniha volně navazuje na publikaci z roku 2016 s názvem Ekologie chovu včel. Autorský kolektiv a uchopená témata jsou zárukou odborně kvalitní a čtivé publikace, která nezůstává jen u pouhé deskripce, ale nabízí i možnosti řešení, klade další otázky a připomíná témata, která je nutno prozkoumat.
Věřím, že tento přístup ocení nejen čtenáři, ale že bude přínosná i pro cíl a objekt našeho společného zájmu, a tím jsou zdravé včely. Autorům patří nejen velké poděkování, ale i vyjádření hlubokého respektu za to, jakým způsobem se k tak komplexnímu a složitému tématu postavili.

MUDr. Jan Maláska, Ph.D., EDIC“

Publikaci vydalo nakladelství Pavel Mervart.

Obsah publikace

1. Ekologie a chov včel
1.1 Změny klimatu a chov včel z pohledu stanoviště
1.2. Je Česká republika převčelená?
1.3 Prístupy k hodnoteniu rizika xenobiótik v životnom prostredí včelstiev

2. Varroatolerance, zdraví a vitalita včel
2.1 Evoluce varroatolerance v malé populaci včel bez zásahů člověka v rezervaci Arnot Forest
2.2 Včely v pohodě
2.3 Přirození včelaření jako cesta ke zdraví a vitalitě včelstev

3. Specifika chovu včel v České republice
3.1 Včelaření v Minioptimalu
3.2 Využití novozélandského vedení včelstev v podmínkách České republiky aneb extenzivní vedení včelstev na jihu Moravy
3.3 Kočování pro zajištění kvalitní výživy včel

4. Apiterapie
4.1 Apiterapie ve spojení s dalšími terapiemi
4.2 Využití potencovaného medu při hojení ran

Recenze knihy doc. RNDr. Vladimír Ptáček, CSc.

Další publikace, na jejichž tvorbě se Mendelova společnost pro včelařský výzkum podílela.


Konference MSVV 2021

Zdraví a vitalita včelstev
Selekce a chov včely medonosné pro udržitelné včelaření

Konference zaměřená na vyhledávání a šlechtění včelstev na odolnost vůči roztoči Varroa a přenášeným virózám.

Těšit se můžete na zahraniční přednášející Dr. Ralpha Büchlera a Wolfganga Scheeleho, kteří se podělí o své zkušenosti se selekcí a šlechtěním na varroarezistentní znaky včelstev. Z českých odborníků vystoupí MVDr. Zdeněk Klíma s koncepcí testačních stanic pro systematický rozvoj varroatolerance včelstev v ČR a doc. Ing. Antonín Přidal Ph.D. se souvisejícím tématem odolnosti včelstev vůči roztoči Varroa.

Termín: sobota 4. září 2021

Místo: MENDELU, Zemědělská 1665, 613 00 Brno-sever-Černá Pole

Více na konference.msvv.cz


Cena J. G. Mendela za vynikající publikaci v apidologii

Mendelova společnost pro včelařský výzkum, z.s. (MSVV), vyhlašuje Cenu J. G. Mendela za vynikající původní publikaci v apidologii za roky 2016-2017 autorovi (autorům) ve věku do 35 let. Finanční ocenění s cenou spojené obnáší 5000 Kč. Ocenění bude předáno při slavnostním vyhlášení na odborné konferenci pořádané společností na podzim roku 2018 v prostorách Mendelova muzea v Brně. Cena se uděluje každé dva roky, vždy v roce pořádání konference.

Podmínky soutěže
Cena se uděluje za původní vědeckou práci nebo monografii, příp. patent, kde je nominant jediným autorem nebo prvním autorem v případě spoluautorství. Nominantem je autor do 35 let věku, vztaženého k datu prvního zveřejnění publikace.
Termín přihlášení (nominace) je do 31. března 2018.
Autor se do soutěže přihlásí buď sám, nebo může být nominován kterýmkoli členem MSVV, případně uznávaných českým odborníkem v apidologii. Cena se uděluje vždy zpětně za publikační výstup z předchozích dvou let, tj. z období od 1.1. prvního roku do 31.12. druhého roku (aktuálně roky 2016-2017).
Současně s PDF publikace (v podobě, v jaké byla po dokončeném recenzním řízení zveřejněna) je třeba dodat:
– stručné zdůvodnění, v čem spočívá kvalita práce;
– autorský podíl autora (pokud není jediným autorem);
– stručný odborný životopis.

Udělení ceny
O udělení ceny rozhoduje tří členná odborná komise složená ze členů MSVV, případně s ad hoc rozšířením o další odborníky, pokud tak vedení společnosti rozhodne. Komise má také právo v konkrétním roce cenu neudělit.
Laureát poctěný udělením ceny za hodnocené období přednese příspěvek k oceněnému tématu publikace na odborné konferenci pořádané MSVV, kde mu bude cena předána.

Přihlášky a nominace na Cenu J. G. Mendela pro ročník 2017 posílejte na adresu cena@msvv.cz

Podmínky soutěže ke stažení [ pdf – 100 kB ]


Ekologie chovu včel (2016)

Kniha je výborným počinem nadšenců pro propagaci znalostí apidologie v Česku i na Slovensku. V Evropě a Severní Americe došlo v posledních letech ke kritickým poklesům početnosti včelstev nejspíš v důsledku antropogenních faktorů, proto je dobré, že se člověk staví k ekologickým problémům čelem a začíná právě znalostmi, bez nichž tyto problémy řešit nelze. Vstupní kapitoly o opatovi a vědci Mendelovi a významu environmentální etiky považuji za naprosto klíčové k pochopení toho, co všechny dílčí „eko-včelařské“ problémy spojuje. Spojení historie s etickými postoji ve světle současných poznatků je tedy vhodnou syntézou, o niž předložená monografie zdařile usiluje. Kniha se dále zaobírá aktuálními otázkami v oblasti biologie a chovu včel, specifických účinků medu, morfologie pylových zrn, používání pesticidů a jejich vlivem na včely a rovněž výhodami a riziky používání geneticky modifikovaných plodin také ve vztahu ke včelám. Velmi čtivé jsou kapitoly o srovnávací bionomii bezžihadlých včel a čmeláků v porovnání se včelou medonosnou. Klíčový je ale vždy komplex, proto monografie pojednává i o ekologii krajiny jako celku a významu včel v ní zasazených. Nemohu jinak, než monografii doporučit všem nadšencům studia bohaté různorodosti přírody. Jsem přesvědčen o tom, že i zkušeným včelařům publikace přinese řadu nových a zajímavých informací. Kniha je dle mého názoru jedním z dokladů o tom, jak se v posledních desetiletích významně prohloubily znalosti v oboru apidologie.
(doc. Ing. Antonín Přidal, Ph.D.)

Publikaci vydalo nakladelství Pavel Mervart.

Obsah publikace, autoři jednotlivých kapitol

Úvod
1. Mendelův příspěvek k ekologii včel – Květoslav Čermák

2. Východiska pro ekologický chov včel
2.1 Environmentální kontexty ekologického chovu včel – Karel Sládek
2.2 Podmínky pro kulturní chov včel – Květoslav Čermák
2.3 Cesta Weaverových z Texasu k plně varroarezistentnímu kmeni včel – Daniel Weaver, Texas, USA

3. Včelí dílo jako místo ekologického života včel
3.1 Včelie dielo – dôležitý orgán včelstva – Martin Staroň
3.2 O velikosti včelích buněk – Erik Österlund, Švédsko
3.3 Enzým glukózo oxidáza – kľúčový faktor podmieňujúci antibakteriálne vlastnosti včelieho medu a jeho úloha v ochrane včelstva – Marcela Bučeková, Ivana Valachová, Juraj Majtán

4. Včelí pastva jako ekologická otázka
4.1 Pyl vybraných botanických druhů pod mikroskopem – Jan Havelka
4.2 Fakta a mýty o trnovníku akátu – Bronislav Gruna
4.3 Riziko používania pesticídov pre včely a ostatný užitočný hmyz – Tatiana Čermáková
4.4 Ekologie chovu včel a geneticky modifikované rostliny
4.4.1 Včely a geneticky modifikované plodiny – Zdeněk Opatrný
4.4. 2 Přírodu nelze uchopit a měnit podle lidské vůle – Vladimír Ptáček

5. Včely a ekologie krajiny
5.1 Vývoj české krajiny a českého včelařství – Karel Sládek
5.2 Souvislost mezi krajinou a včelařením a možnosti uplatnění medonosných druhů rostlin v krajině – Klára Nepustilová, Jozef Sedláček

6. Nejbližší příbuzní včely medonosné
6.1 Medonosky – málo známé exotické příbuzné včely medonosné – Jan Žďárek
6.2 Čmeláci – fascinující skupina mezi včelami – Vladimír Ptáček.

Další publikace, na jejichž tvorbě se Mendelova společnost pro včelařský výzkum podílela.


O naší společnosti

Mendelova společnost pro včelařský výzkum, o.s., se sídlem v Brně, sdružuje pracovníky univerzit, dalších institucí a pokrokové chovatele včel.

Motto:

„Skupinové rozhodování, ať u včel nebo u lidí, může být pohotovější než je jejich nejpohotovější jedinec.“
Thomas D. Seeley

Preambule ve stanovách společnosti:

Vědomi si kulturních, badatelských a včelařských tradic v českých zemích hlásíme se k odkazu Johanna Gregora Mendela, kněze a opata Augustiniánského kláštera na Starém Brně, objevitele podstaty dědičnosti a výtečného včelaře. Cítíme potřebu spojovat síly pokrokových včelařů, odborníků v oboru a předních institucí do svobodné, pokrokové včelařské platformy se zaměřením hlavně na výzkum, vývoj, šlechtění, vzdělávání a expertízy v oboru apidologie. Za účelem naplňování těchto cílů vzniklo občanské sdružení, jež ctí krédo „per scientiam ad sapientiam – skrze vědění k moudrosti“.

Zaměření činnosti

Společnost se chce podílet na rozvoji včelařství jako oboru,  zvl. v oblastech šlechtění, zootechniky a veterinární péče, zabezpečovat výzkumnou a expertní činnost v apidologii, vyvíjet nové metody, postupy, aplikace a produkty, vykonávat vzdělávací činnost v oboru apidologie.


Řešené projekty

Prioritou naší společnosti je od počátku hledání a ověřování alternativních metod chovu včel. Jde nám hlavně o minimalizaci používání léčiv proti parazitickému roztoči Varroa destructor s cílem jejich úplného vysazení.

V té souvislosti jsme započali práce na vyhledávání varroatolerantních včelstev v populaci včely medonosné na území ČR, jejich chov a selekci. Jde o mimořádně obtížný úkol, ale také velmi naléhavý! Obtížný je zvl. proto, že v naší populaci včely medonosné je málo genů podmiňujících varroatoleranci a pokud jsou, velmi nesnadno se chovateli dají najít a odhalit. Lze tedy říci, že projev těchto schopností včel je „zamaskovaný“ několika okolnostmi. Většina včelařské veřejnosti proto nevěří, že je možné najít a selektovat taková včelstva. Bohužel ani naše státní a výzkumné instituce dosud nepodporovaly snahy o šlechtění včel na varroatoleranci, ačkoliv je to jedna z priorit světového výzkumu.

Projekty na šlechtění varroatolerantních včel ve světě však běží a přinášejí i nepopiratelné výsledky. Inspirovali jsme se zahraničními úspěchy a skupina zájemců o hledání a selekci včel se schopnostmi odolávat varroóze se zorganizovala v Mendelově společnosti pro včelařský výzkum a v r. 2011 nastartovala vlastní projekt zvaný „Varroatolerantní včela“. Jsme v kontaktu s některými zahraničními pracovišti a odborníky (např. z USA, Švédska, Německa), jež se šlechtěním varroatolerantních včel zabývají, aplikujeme jejich poznatky a konzultujeme a porovnáváme je s našimi výsledky.

Protože si uvědomujeme, že získat plně varroatolerantní včely a zvl. rozšířit jejich vlastnosti do celé populace je dlouhodobá záležitost, omezování aplikace syntetických léčiv do včelstev řešíme cestou ověřování pro včelí produkty šetrnějších látek pro likvidaci roztoče Varroa destructor, zvl. kyseliny mravenčí a kyseliny šťavelové v různých aplikačních formách, a v kombinaci s vhodnými zootechnickými postupy.

After that, it should be ready to launch and be used immediately. With a $/€5 deposit you will get more bang for your buck and some other advantageous perks. Slots In our opinion, slots are the most important part of the gambling business nowadays http://bestonlinecasinointhai.com/. Find everything you LOVE about the neon capital of the world, right here on the best slots for iPhone and iPad devices.