Úvod

Ekologie chovu včel (2016)

Kniha je výborným počinem nadšenců pro propagaci znalostí apidologie v Česku i na Slovensku. V Evropě a Severní Americe došlo v posledních letech ke kritickým poklesům početnosti včelstev nejspíš v důsledku antropogenních faktorů, proto je dobré, že se člověk staví k ekologickým problémům čelem a začíná právě znalostmi, bez nichž tyto problémy řešit nelze. Vstupní kapitoly o opatovi a vědci Mendelovi a významu environmentální etiky považuji za naprosto klíčové k pochopení toho, co všechny dílčí „eko-včelařské“ problémy spojuje. Spojení historie s etickými postoji ve světle současných poznatků je tedy vhodnou syntézou, o niž předložená monografie zdařile usiluje. Kniha se dále zaobírá aktuálními otázkami v oblasti biologie a chovu včel, specifických účinků medu, morfologie pylových zrn, používání pesticidů a jejich vlivem na včely a rovněž výhodami a riziky používání geneticky modifikovaných plodin také ve vztahu ke včelám. Velmi čtivé jsou kapitoly o srovnávací bionomii bezžihadlých včel a čmeláků v porovnání se včelou medonosnou. Klíčový je ale vždy komplex, proto monografie pojednává i o ekologii krajiny jako celku a významu včel v ní zasazených. Nemohu jinak, než monografii doporučit všem nadšencům studia bohaté různorodosti přírody. Jsem přesvědčen o tom, že i zkušeným včelařům publikace přinese řadu nových a zajímavých informací. Kniha je dle mého názoru jedním z dokladů o tom, jak se v posledních desetiletích významně prohloubily znalosti v oboru apidologie.
(doc. Ing. Antonín Přidal, Ph.D.)

Publikaci vydalo nakladelství Pavel Mervart.

Obsah publikace, autoři jednotlivých kapitol

Úvod
1. Mendelův příspěvek k ekologii včel – Květoslav Čermák

2. Východiska pro ekologický chov včel
2.1 Environmentální kontexty ekologického chovu včel – Karel Sládek
2.2 Podmínky pro kulturní chov včel – Květoslav Čermák
2.3 Cesta Weaverových z Texasu k plně varroarezistentnímu kmeni včel – Daniel Weaver, Texas, USA

3. Včelí dílo jako místo ekologického života včel
3.1 Včelie dielo – dôležitý orgán včelstva – Martin Staroň
3.2 O velikosti včelích buněk – Erik Österlund, Švédsko
3.3 Enzým glukózo oxidáza – kľúčový faktor podmieňujúci antibakteriálne vlastnosti včelieho medu a jeho úloha v ochrane včelstva – Marcela Bučeková, Ivana Valachová, Juraj Majtán

4. Včelí pastva jako ekologická otázka
4.1 Pyl vybraných botanických druhů pod mikroskopem – Jan Havelka
4.2 Fakta a mýty o trnovníku akátu – Bronislav Gruna
4.3 Riziko používania pesticídov pre včely a ostatný užitočný hmyz – Tatiana Čermáková
4.4 Ekologie chovu včel a geneticky modifikované rostliny
4.4.1 Včely a geneticky modifikované plodiny – Zdeněk Opatrný
4.4. 2 Přírodu nelze uchopit a měnit podle lidské vůle – Vladimír Ptáček

5. Včely a ekologie krajiny
5.1 Vývoj české krajiny a českého včelařství – Karel Sládek
5.2 Souvislost mezi krajinou a včelařením a možnosti uplatnění medonosných druhů rostlin v krajině – Klára Nepustilová, Jozef Sedláček

6. Nejbližší příbuzní včely medonosné
6.1 Medonosky – málo známé exotické příbuzné včely medonosné – Jan Žďárek
6.2 Čmeláci – fascinující skupina mezi včelami – Vladimír Ptáček.

Další publikace, na jejichž tvorbě se Mendelova společnost pro včelařský výzkum podílela.


O naší společnosti

Mendelova společnost pro včelařský výzkum, o.s., se sídlem v Brně, sdružuje pracovníky univerzit, dalších institucí a pokrokové chovatele včel.

Motto:

„Skupinové rozhodování, ať u včel nebo u lidí, může být pohotovější než je jejich nejpohotovější jedinec.“
Thomas D. Seeley

Preambule ve stanovách společnosti:

Vědomi si kulturních, badatelských a včelařských tradic v českých zemích hlásíme se k odkazu Johanna Gregora Mendela, kněze a opata Augustiniánského kláštera na Starém Brně, objevitele podstaty dědičnosti a výtečného včelaře. Cítíme potřebu spojovat síly pokrokových včelařů, odborníků v oboru a předních institucí do svobodné, pokrokové včelařské platformy se zaměřením hlavně na výzkum, vývoj, šlechtění, vzdělávání a expertízy v oboru apidologie. Za účelem naplňování těchto cílů vzniklo občanské sdružení, jež ctí krédo „per scientiam ad sapientiam – skrze vědění k moudrosti“.

Zaměření činnosti

Společnost se chce podílet na rozvoji včelařství jako oboru,  zvl. v oblastech šlechtění, zootechniky a veterinární péče, zabezpečovat výzkumnou a expertní činnost v apidologii, vyvíjet nové metody, postupy, aplikace a produkty, vykonávat vzdělávací činnost v oboru apidologie.


Řešené projekty

Prioritou naší společnosti je od počátku hledání a ověřování alternativních metod chovu včel. Jde nám hlavně o minimalizaci používání léčiv proti parazitickému roztoči Varroa destructor s cílem jejich úplného vysazení.

V té souvislosti jsme započali práce na vyhledávání varroatolerantních včelstev v populaci včely medonosné na území ČR, jejich chov a selekci. Jde o mimořádně obtížný úkol, ale také velmi naléhavý! Obtížný je zvl. proto, že v naší populaci včely medonosné je málo genů podmiňujících varroatoleranci a pokud jsou, velmi nesnadno se chovateli dají najít a odhalit. Lze tedy říci, že projev těchto schopností včel je „zamaskovaný“ několika okolnostmi. Většina včelařské veřejnosti proto nevěří, že je možné najít a selektovat taková včelstva. Bohužel ani naše státní a výzkumné instituce dosud nepodporovaly snahy o šlechtění včel na varroatoleranci, ačkoliv je to jedna z priorit světového výzkumu.

Projekty na šlechtění varroatolerantních včel ve světě však běží a přinášejí i nepopiratelné výsledky. Inspirovali jsme se zahraničními úspěchy a skupina zájemců o hledání a selekci včel se schopnostmi odolávat varroóze se zorganizovala v Mendelově společnosti pro včelařský výzkum a v r. 2011 nastartovala vlastní projekt zvaný „Varroatolerantní včela“. Jsme v kontaktu s některými zahraničními pracovišti a odborníky (např. z USA, Švédska, Německa), jež se šlechtěním varroatolerantních včel zabývají, aplikujeme jejich poznatky a konzultujeme a porovnáváme je s našimi výsledky.

Protože si uvědomujeme, že získat plně varroatolerantní včely a zvl. rozšířit jejich vlastnosti do celé populace je dlouhodobá záležitost, omezování aplikace syntetických léčiv do včelstev řešíme cestou ověřování pro včelí produkty šetrnějších látek pro likvidaci roztoče Varroa destructor, zvl. kyseliny mravenčí a kyseliny šťavelové v různých aplikačních formách, a v kombinaci s vhodnými zootechnickými postupy.

Comments are closed.