Přednášející Brno 2016

how to write an introduction for an essay ielts freeessaywriter how to write email informal
how to write an essay in english cambridge paperhelp.nyc how to write an essay in mla format 2018
how to write higher english essay paperhelp how to write summary

Mgr. Bronislav Gruna

Absolvoval studium systematické biologie se zaměřením na botaniku na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Od roku 1998 je profesionálním včelařem. S manželkou Evou provozují rodinné včelařství na jižní Moravě. Kromě podnikání se věnuje včelařskému výzkumu a vzdělávání, zejména v oblasti včelí pastvy a biologické podstaty včelích nemocí. Je členem Mendelovy společnosti pro včelařský výzkum a Pracovní společnosti nástavkových včelařů.


Doc. Ing. Antonín Přidal, Ph.D.

Působí jako učitel na včelařském oddělení Mendelovy univerzity v Brně, kde garantuje výuku aplikované apidologie ve třech předmětech zaměřených na chovatelství, zpracování produktů včel a ekologii (Včelařství, Včelí produkty a Opylování a včelaření). Od školního roku 1996/1997 se podílel na vzdělávání více jak 8000 posluchačů v rámci výše uvedených předmětů a dílčích výuk v rámci jiných předmětů. Téměř 2000 posluchačů absolvovalo některý z výše uvedených předmětů.
Věnoval se a věnuje také výuce na včelařských školách v Blatné, Hranicích na Moravě a Nasavrkách. Dosud publikoval 31 původních vědeckých prací, 66 odborných publikací, 28 populárních, 13 učebních textů a kapitol v monografiích, 6 recenzí a 26 příspěvků do sborníků. Jeho práce jsou zaměřeny na otázky spojené s biologii a zootechnikou včely medonosné, vlastnosti medu a ekologii populací včel na územích ovlivněných zemědělskou činností.


Ing. Květoslav Čermák, CSc.

Včelaří od svých 14 let. Vystudoval zootechniku na Vysoké škole zemědělské v Brně, diplomová práce byla z oboru včelařství. Tamtéž pod vedením Prof. Kubišové obhájil v roce 1989 disertační práci zaměřenou na šlechtění včel, zvláště na hodnocení medné užitkovosti. Po skončení vysokoškolského studia pracoval ve Výzkumném ústavu včelařském v Dole a na pracovišti Prostějov (1981-85), na pracovišti v Zubří (1997-2008), mezitím na Slovensku na Ústavu včelařství VÚŽV v Liptovském Hrádku (1985-96).
Poslední roky se věnuje šlechtění vlastního kmene včel „Vigor“, od r. 2006 na své farmě v Petrušově u Moravské Třebové. Zaměřuje se hlavně na celkovou vitalitu včel a jejich odolnost proti chorobám, aktuálně nejvíce na selekci varroatolerantních linií.


RNDr. Leopold Matela

Narozen r. 1953, včelaří od roku 2004. Aktivně chová matky, obhospodařuje 50 včelstev. Jako lektor přednáší a prakticky vyučuje vybraná témata na včelařských akcích.
Vystudoval VŠ Chemickou, absolvoval Institut celoživotního vzdělávání – odborný kurz Včelí produkty na Mendelově univ. v Brně v r. 2005, na Středním odborném učilišti včelařském v Nasavrkách je vyučen v oboru Včelař (2009).


Declan Schroeder, Ph.D. (Velká Británie)

Jako člen výzkumného kolektivu Asociace pro mořskou biologii (Marine Biological Association) v laboratoři v Plymouthu v Anglii se zabývá zvláště viry planktonu. Zároveň je předním virologem v oblasti včelích virů a problematiky kolapsů včelstev (CCD – Colony Colapse Disorder). Otázku včelích viróz řeší v širší souvislosti ve vztahu ke schopnostem včel odolávat parazitickému roztoči Varroa destructor. V poslední době jeho kolektiv zveřejnil nové poznatky o rozdílném působení viru deformovaných křídel (DWV) v populacích včel senzitivních a rezistentních vůči varroóze.


Mgr. Jiří Danihlík, Ph.D.

včelaří od svých 14 let, nyní má 60 včelstev, která jsou umístěna na několika včelnicích na Valašsku. V roce 2011 vystudoval biochemii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, kde od roku 2016 působí jako odborný asistent na Katedře biochemie PřF UP. Ve své vědecké práci se zaměřuje na imunitu a zdraví včelstev, konkrétně na humorální imunitní reakce včel. Ve své včelařské praxi se zajímá o udržitelné včelaření s důrazem na zvládání nemocí včel, o čemž také přednáší včelařům. Během studia vycestoval na několikaměsíční stáže do Švédska (Uppsala, Lund), spolupracuje se zahraničními kolegy (Rakousko, Švédsko) a od roku 2014 je také národním koordinátorem pro projekt asociace COLOSS: Monitoring úspěšnosti zimování včelstev, kromě toho vede několik výzkumných projektů na Univerzitě Palackého v Olomouci, do kterých se také zapojují jeho studenti.


Ing. Jan Jindra

Včelaří od 18-ti let. Po vystudování ČVUT vytvořil vlastní koncepci kombinovaného nástavkového úlu z pěnového polystyrénu a dodnes ve svých 60-ti letech v něm chová 150 včelstev. Propaguje kočování na krátké vzdálenosti, zimování na medu, chov matek a tvorbu oddělků, omezené používání syntetických akaricidů a využívá několik technických vychytávek vlastní konstrukce.


RNDr. Tatiana Čermáková


Absolvovala Prírodovedeckú fakultu UK, po krátkej učiteľskej praxi na SOU kožiarskom v Liptovskom Mikuláši, od roku 1982 pôsobí vo výskumnom ústave včelárskom v Liptovskom Hrádku. Od začiatku pracovala v problematike kvality a využitia včelích produktov, vplyve životného prostredia na včely a ich produkty. Od roku 1990 hodnotí riziká pesticídov na včely a iný užitočný hmyz, vykonáva expertízne posudky na autorizované prípravky na ochranu rastlín vzhľadom na riziká pre včely a iné opeľovače, navrhuje metodiky riadenia rizík aplikácie pesticídov pre pestovateľov. Tiež sa venuje aj vzdelávacej práci, je odborným garantom viacerých akreditovaných vzdelávacích programov, prednáša pre chovateľov včiel, ale aj pre veterinársku a pestovateľskú prax či laickú verejnosť.


Erik Tihelka

Studuje na osmiletém gymnáziu v Praze. Ve volném čase se zabývá entomologií, zejména její historií, faunistikou, mikrobiologií hmyzu a včelařstvím. Ve včelařství ho zajímá zejména zdraví včel a udržitelné metody jejich obhospodařování. Spolu s rodinou chovají ve středočeském kraji přes 30 včelstev, zaměřují se na apituristiku.


RNDr. Štěpánka Dlouhá

Vystudovala ekologii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Včelařit začala v roce 2011 v návaznosti na rodinou tradici. Rodina v současnosti pečuje o cca 50 včelstev. Při včelaření se snaží minimalizovat množství pesticidů v prostředí úlu i ve včelích produktech. Zajímá se o problematiku životaschopnosti a odolnosti včely medonosné, především varroatoleranci. Baví ji popularizace vědeckých poznatků z oboru.


MVDr. Soňa Dubná , Ph.D.

Zabývá se výzkumem nemocí včel, hlavně moru a hniloby včelího plodu.
Izolovala několik nových druhů laktobacilů s inhibičním účinkem vůči původcům těchto onemocnění. Kromě výzkumu nemocí se věnuje vývoji potravinových doplňků a kosmetiky z včelích produktů.


MVDr. Zdeněk Klíma

V roce 2009 ukončil studium Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně, obor veterinární lékařství. Zabývá se praktickými otázkami chovu včel, především postupy umožňujícími udržitelný chov včel bez použití syntetických akaricidů.


Ing. Karel Jiruš

Vystudoval Fakultu strojní ČVUT, nyní pracuje ve vývoji vysokotlakých vstřikovacích čerpadel.
Se včelami i včelaři byl v kontaktu od dětství, ale že bude včelařit, se rozhodl před promocí a několik let po ní si splnil sen a pořídil první včely.
Od nadšeného vyznavače technického pokroku ve včelaření a propracované náročné zootechniky se pozorováním a vyhodnocováním efektů mnoha doporučovaných zákroků a technik stal kritickým k tradovaným a zažitým schématům a hledá cestu jak minimalizovat zásahy do života včel při zachování a nebo i zlepšení efektivity včelaření při minimálním oslabení přirozené odolnosti včel.