Přednášející

Představujeme Vám stručně aspoň některé z přednášejících, jež vystoupili s příspěvkem na 2. konferenci v Olomouci, i když u většiny z nich to je skoro zbytečné, ve včelařských kruzích jsou dobře známí. S jejich články se setkáváme na stránkách včelařských a odborných periodik a jejich přednášky doprovázejí zpravidla plné sály posluchačů.

Ing. Pavel Cimala

Vyučen v oboru včelař-ovocnář, zaměstnán jako včelař v JZD, mistr odborného výcviku ve SOU Nasavrky, včelař ve VÚVč v Dole,
posledních 15 let včelař – živnostník. Specializace – chov matek, šlechtění vlastní linie „Praděd“.
Předseda Dadantklubu, propagátor použití Eurodadantu ve velkoprovozu. Člen chovatelské komise ČSV.


Ing. Květoslav Čermák, CSc.

Včelaří od svých 14 let. Vystudoval zootechniku na Vysoké škole zemědělské v Brně, diplomová práce byla z oboru včelařství. Tamtéž pod vedením Prof. Kubišové obhájil v roce 1989 disertační práci zaměřenou na šlechtění včel, zvláště na hodnocení medné užitkovosti. Po skončení vysokoškolského studia pracoval v českém (pracoviště Prostějov, později Zubří) i slovenském (Liptovský Hrádok) výzkumném ústavu včelařském.
Poslední roky se věnuje šlechtění vlastního kmene včel „Vigor“ na své farmě v Petrušově u Moravské Třebové. Zaměřuje se hlavně na celkovou vitalitu včel a jejich odolnost proti chorobám.
Je členem chovatelské komise ČSV.


Doc. RNDr. Vladimír Ptáček, CSc.

Vystudoval Přírodovědeckou fakultu v Brně, obor biologie – chemie, se zaměřením na odbornou biologii. Absolvoval v roce 1968 ve specializaci Obecné zoologie.
Od roku 1971 pracoval jako entomolog ve Výzkumné ústavu pícninářském v Troubsku u Brna. Jeho úkolem byl výzkum opylování semenářských porostů vojtěšky a ostatních jetelovin s využitím opylujícího hmyzu.
V 80. létech 20. století vypracoval metodu podpory samotářských včel v porostech vojtěšky pomocí hnízdních a živných pásů, která byla zavezena až na 4.600 ha semenářských podniků. Studoval i možnosti chovu včel samotářek, čmeláků i včel medonosných pro opylovací účely v omezeného prostoru. Z této doby pochází vynález úlku pro nejmenší včelstva Minioptimalu. Začátkem 80. let vyzkoušel úspěšně laboratorní chov čmeláků zemních pomocí spolupráce se včelami medonosnými.
Od roku 1992 pracoval opět na Přírodovědecké fakultě, kde učil buněčnou biologii, embryologii a obecnou zoologii. Odborně pokračoval ve výzkumu chovu čmeláků v laboratoři s aplikací metod na jiné druhy a s jejich využitím k opylování genetických zdrojů (VURV Piešťany). V roce 2011 přenesl praktické poznatky opět do VÚP v Troubsku, kde mezitím vznikla laboratoř pro hromadný odchov domácí rasy čmeláka zemního pro opylování jak v klecích, tak i ve volné přírodě.


MVDr. Jaroslav BZDIL, Ph.D.

Narozen dne 28. 5. 1965 v Litoměřicích. V letech 1980 – 1984 absolvoval úspěšně studium na Střední zemědělské technické škole,
obor veterinární v Hradci Králové – Kuklenách. Po ukončení studia ve stejném roce byl přijat na Vysokou školu veterinární v Brně, kterou úspěšně ukončil v roce 1989. Ve stejném roce nastoupil jako veterinární lékař na Státním veterinárním ústavu Olomouc, kde pracuje dodnes jako mikrobiolog.
V roce 2005 získal atestaci I. stupně. Atestaci II. stupně v oboru epizootologie získal v roce 2007 a obhájil současně i odbornou práci na téma Výskyt patogenů mléčné žlázy skotu v letech 2000 – 2005. V roce 2010 složil v rámci postgraduálního studia na Veterinární a farmaceutické univerzitě v Brně státní zkoušku v oboru Choroby ryb, včel, volně žijících zvířat a zvířat zoologických zahrad a obhájil disertační práci na téma Nové metody v diagnostice moru včelího plodu. Výše uvedený autor se aktivně účastní odborného života prostřednictvím publikací ve vědeckých časopisech a vystoupení na různých odborných konferencích s veterinární, mikrobiologickou, včelařskou a chovatelskou tematikou.


Ing. Antonín Přidal, Ph.D.

Působí jako učitel na včelařském oddělení Mendelovy univerzity v Brně, kde garantuje výuku aplikované apidologie ve třech předmětech zaměřených na chovatelství, zpracování produktů včel a ekologii (Včelařství, Včelí produkty a Opylování a včelaření). Od školního roku 1996/1997 se podílel na vzdělávání více jak 6000 posluchačů v rámci výše uvedených předmětů a dílčích výuk v rámci jiných předmětů. Téměř 1500 posluchačů absolvovalo některý z výše uvedených předmětů.
Věnoval se a věnuje také výuce na včelařských školách v Blatné, Hranicích na Motravě a Nasavrkách. Dosud publikoval 22 původních vědeckých prací, 51 odborných publikací, 28 populárních, 13 učebních textů a kapitol v monografiích, 6 recenzí a 26 příspěvků do sborníků. Jeho práce jsou zaměřeny na otázky spojené s biologii a zootechnikou včely medonosné, vlastnosti medu a ekologii populací včel na územích ovlivněných zemědělskou činností.


Dr. Joachim Rodriguez de Miranda (Švédsko)

Je součástí výzkumné skupiny pracující na univerzitě v Uppsale v celosvětově známém týmu profesora Ingemara Friese. Výzkumná skupina se zabývá především včelími patogeny – virózami, bakteriálními a houbovými nákazami a samozřejmě i varroózou.
Zkoumá hlavně včelí viry, především jejich genetické dispozice a variabilitu mezi jednotlivými kmeny virů. V poslední době se zabývá především patologií viru deformovaných křídel (DWV) v souvislosti s roztočem Varroa destructor. Zda je přenos přes roztoče zapříčiněn vysokou koncentrací virů v kombinaci s různými cestami přenosu nebo jde o genetickou adaptaci viru k jeho šíření přes kleštíka. Dále se zabývá otázkami vlivu samotné virové infekce na molekulární a sociální imunitní systém včel nebo v součinnosti s jinými chorobami. V poslední době vyhledává geny včel, které by mohly být zodpovědné za rezistenci k DWV. Také se zabývá vývojem a optimalizací metod detekce včelích patogenů v laboratoři i na včelnici.


Mgr. Jiří Danihlík

Včelaří od svých 14 let. V roce 2011 vystudoval PřF UP v Olomouci obor Biochemie, nyní pokračuje v doktorském studiu na téže fakultě. V profesním životě se věnuje výzkumu imunity včel a vlivu včelích chorob na jejich zdraví. Bakalářská i diplomová práce se zabývala antimikrobiálními peptidy včel. Je praktickým včelařem, obhospodařuje kolem 40 včelstev včetně chovu matek kmene Vigor. V rámci své přednáškové činnosti se podílí na vzdělávání včelařů především v tématech zvládání chorob včel, imunitních reakcí včel a také včelaření v nízkonástavkových systémech a chovu matek.


MVDr. Soňa Dubná, Ph.D.

Zabývá se výzkumem nemocí včel, hlavně moru a hniloby včelího plodu.
Izolovala několik nových druhů laktobacilů s inhibičním účinkem vůči původcům těchto onemocnění. Kromě výzkumu nemocí se věnuje vývoji potravinových doplňků a kosmetiky z včelích produktů.


MVDr. Zdeněk Klíma

V roce 2009 ukončil studium Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně, obor veterinární lékařství, od té doby studuje postgraduální studium na VFU Brno, věnuje se výuce předmětu Nemoci ryb a včel. Je praktický veterinární lékař se specializací na malá zvířata. Od roku 2009 předsedá Pracovní společnosti nástavkových včelařů, o.s. Zabývá se praktickými otázkami chovu včel, především postupy umožňující udržitelný chov včel bez použití syntetických akaricidů.